Skip to main content
 • Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO informujemy:

I. Co to jest RODO

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wprowadza ono m.in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków Administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Kontakt z Administratorem można uzyskać pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem telefonu 41 274 64 77 lub pisemnie na adres Banku.

III. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Wojciech Iwanow.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych
Bank Spółdzielczy w Starachowicach
ul. Jana Kilińskiego 1
27-200 Starachowice

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 3. Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. Wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 5. W celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.

V. Dostęp do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo do pełnego dostępu do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

VI. Kategorie danych osobowych, które Bank przetwarza

Bank Spółdzielczy w Starachowicach przetwarza:

 1. Dane związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2. Dane transakcyjne,
 3. Dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. Dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5. Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 6. Dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

VII. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 3. Związek Banków Polskich,
 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 5. Komisja Nadzoru Finansowego,
 6. Biura Informacji Gospodarczej,
 7. Spółki Grupy BPS,
 8. Banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 9. Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

X. Prawa osób wynikające z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

XI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o Ochronie Danych Osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Podanie danych osobowych dobrowolne czy obligatoryjne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy jest niezbędne.

XIII. Skąd Bank ma Państwa dane osobowe

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

XIX. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu

Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR