Skip to main content
  • Monitoring wizyjny obiektów Banku

Monitoring wizyjny obiektów Banku

Informujemy, że Bank prowadzi szczególny nadzór nad terenem Banku oraz terenem wokół Banku w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Budynki, pomieszczenia i teren objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony
w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO informujemy:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem systemu monitoringu i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Jana Kilińskiego 1, tel. 41 274 64 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i pracowników, a także ochrony mienia Banku oraz możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Okres przechowywania zapisów nagrań z monitoringu

Nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego Bank przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca pozyskał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

V. Obowiązek rejestrowania danych osobowych

Wejście na teren monitorowany spowoduje automatyczne zarejestrowanie obrazu, w tym sensie jest wymagane przez Bank do wstępu na teren monitorowany.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych z nagrań monitoringu wizyjnego jest Bank, ale mogą one być przekazane:
- wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmiotom, którym Bank powierza przetwarzanie danych w drodze umowy powierzenia przetwarzania (np. firmie, która dokonuje przeglądów oraz konserwacji systemów i sprzętu do monitoringu wizyjnego).

VII. Prawa osób rejestrowanych wynikające z RODO

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile realizacja tego prawa będzie zgodna z przepisami prawa i nie naruszy praw innych osób oraz będą istniały techniczne możliwości ich realizacji.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR