Zarząd Banku

Zgodnie z postanowieniem Statutu najważniejszym organem Banku jest Zebranie Przedstawicieli w liczbie 39 delegatów, wybieranych na zebraniach 16 Grup Członkowskich. Działalność Banku nadzoruje 9-osobowa Rada Nadzorcza (RN), wybierana przez ZP na okres 4-letniej kadencji. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem władzy Banku, pełniącym funkcje nadzorcze, opiniodawcze i kontrolne.

Bieżącą działalnością Banku kieruje 3-osobowy Zarząd, powołany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zarząd uprawniony jest do prowadzenia spraw Banku i reprezentowania go na zewnątrz w zakresie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem przez Bank działalności gospodarczej. Pracą Banku kieruje Prezes, którego powołanie następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego w trybie ustawowym.

Aktualny skład osobowy Zarządu w Naszym Banku przedstawia się następująco:

Marcin Kalisz - Prezes Zarządu

Bożena Ludwig - Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy

Ilona Szymańska - Członek Zarządu ds.handlowych

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR