Skip to main content
  • Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Starachowicach

07-06-2023

Starachowice, 29.05.2023 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starachowicach, na podstawie §22 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 15.00 (termin I), 15.30 (termin II) w Starachowicach w Hotelu SENATOR przy ulicy Bankowej 7, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w STARACHOWICACH.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3. Uchwalenie Regulaminu obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów
z zebrań Grup Członkowskich.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starachowicach wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzenia oraz oceną adekwatności regulacji dotyczących działania Rady Nadzorczej za 2022 rok.

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności banku w 2022 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2022 rok.

12. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Starachowicach.

13. Dyskusja.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,

e) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok,

f) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego za 2022 rok,

g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

h) przyjęcia kierunków działalności banku na 2023 rok,

i) wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

16. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w Centrali Banku w Starachowicach przy ul. Kilińskiego nr 1 wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

1. Roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

3. Projekty uchwał do podjęcia na tym Zebraniu Przedstawicieli.

4. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR