Zebraniach Grup Członkowskich w 2022 roku

10-05-2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starachowicach zawiadamia Członków Banku o Zebraniach Grup Członkowskich w 2022 roku, które odbędą się wg. poniższego harmonogramu:

 

Lp.

Grupa Członkowska

Data
i godzina

Zebrania

Miejsce Zebrania

1.

Gmina Starachowice - Obejmująca członków posiadających miejsce zamieszkania lub siedziby lub prowadzących działalność na terenie Gminy Starachowice oraz pozostali nie wymienieni w Grupach: Gmina Brody, Gmina Pawłów.

19.05.2022r.

godz. 16:00

Oddział Banku
w Starachowicach

2.

Gmina Pawłów - Obejmująca członków posiadających miejsce zamieszkania lub siedziby lub prowadzących działalność na terenie Gminy Pawłów (miejscowości: Ambrożów, Bostów, Bronkowice, Bukówka, Chybice, Godów, Dąbrowa, Jawór, Kałków, Nieczulice, Pawłów, Pokrzywnica, Rzepinek, Rzepin Kolonia, Rzepin Pierwszy, Rzepin Drugi, Radkowice, Szeligi, Świślina, Warszówek, Wieloborowice, Trzeszków, Zbrza, Brzezie, Grabków, Jadowniki, Krajków, Łomno, Modrzewie, Świętomarz, Szerzawy, Wawrzeńczyce).

20.05.2022r.

godz. 16:00

Oddział Banku
w Pawłowie

3.

Gmina Brody - Obejmująca członków posiadających miejsce zamieszkania lub siedziby lub prowadzących działalność na terenie Gminy Brody (miejscowości: Adamów, Brody Iłżeckie, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Dziurów, Henryk, Jabłonna, Krynki, Kuczów, Lipie, Lubienia, Młynek, Ruda, Rudnik, Styków, Staw Kunowski).

23.05.2022r

godz. 16:00

Oddział Banku
w Brodach

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja.
  6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  7. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  8. Sprawy różne.

Zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Starachowicach Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR