Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

30-10-2023

Kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania przeznaczony jest dla producentów rolnych w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych
 • dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

Wysokość oprocentowania

Należne Bankowi odsetki płacone są odpowiednio przez:

 • kredytobiorcę w wysokości 2 %,
 • ARiMR – w pozostałej części.

Maksymalna kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

Okres kredytowania - do 60 miesięcy

Kredyt mogą otrzymać klienci w ramach następujących działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawa roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.
Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR