Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy przeznaczony dla klientów, którzy nie posiadają innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

  PRP daje wiele korzyści i umożliwia darmowe:

  • prowadzenie rachunku,
  • dokonywanie wpłat i wypłat gotówki w placówkach Banku,
  • pięć określonych transakcji płatniczych w miesiącu,
  • wydanie i używanie karty debetowej VISA.

  Ograniczenia związane z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym:

  • brak możliwości korzystania z karty płatniczej wydanej do rachunku w krajach

       do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  • brak możliwości korzystania z kredytu w rachunku płatniczym.